AKADEMISKA HUS

Satsning på solel

Campus Ultuna i Uppsala är en viktig del i Akademiska Hus satsning på solel. Med en ny installation skapas 1 GWh förnybar el per år. Det är en stor andel av bolagets totala solelproduktion, som kommer uppgå till 3 GWh/år.

Många av taken på Campus Ultuna är nu täcka med solceller. 8 782 m2 för att vara exakt. Att just Campus Ultuna valts ut är ingen slump. Här finns stora takytor i ett område som förutom forskning och utbildning även rymmer miljöinriktat företagande.

Samlar gröna innovationsföretag

Green Innovation Park på Campus Ultuna är en gemensam satsning mellan Akademiska Hus och SLU. Företag inom de gröna näringarna erbjuds både lokaler och möjlighet till samverkan med akademin.

– Vi har lyckats samla många spännande gröna innovationsföretag. Allt från solcellsforskning till fosforrening. Satsningen på solceller stärker områdets gröna profil, men är i grunden ett energiprojekt, berättar Ola Svensson, projektledare på Akademiska Hus.

Solel kontra solvärme

Att fokus ligger på solceller och inte termisk solenergi är framför allt kopplat till det stora allmänna intresset och den enkla tekniken.

– Solceller vinner många grenar och är en sund affär. Men ser vi till verkningsgrad och energiutbyte är termiska solfångare överlägsna. I den allmänna debatten behöver vi vara öppna för bägge teknikerna, konstaterar Ola Svensson.

Affärsmässiga utmaningar

Projektet har inte inneburit några större tekniska utmaningar. Stora platta tak underlättar säkerheten. Dock gäller det att vara uppmärksam på eventuella risker med utsläpp från labbhusens ventilationshuvar.

– En affärsmässig utmaning rörde upphandlingen. 70 företag plockade ut upphandlingsunderlagen, men enbart fem anbud lämnades in. Branschen är ung och inte riggad för att möta alla krav vi ställer. Därför ska vi se om kriterierna behöver justeras för att underlätta för företagen.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline. Foto: Mikael Wallerstedt

Solcellsinstallation: 8 782 m²

Årlig energiproduduktion: 1 GWh

Helenius har haft uppdraget som byggprojektledare.

Ola Svensson, projektledare på Akademiska Hus, och Maria Olsson, byggprojektledare på Helenius.