PROJEKTLEDNING

Med fokus på ledarskap och din verksamhet

 • Högkvalitativa tjänster inom projektledarskap.
 • Från generisk projektledning med fokus på ledarskap till bygg- och installationssamordning med bred kunskap inom flera olika teknikområden.
 • Kontinuerlig utveckling av ledarskap och processer.
MER I DETALJ

Komplett utbud av projektledningstjänster

Certifierad projektledning med verifierad erfarenhet

På Helenius arbetar vi i enlighet med standarden ISO 21500: Vägledning för projektledning. I projekten görs alltid en genomarbetad omfattningsdefinition med hjälp av WBS (Work Breakdown Structure) och en projektledningsplan tas fram och förankras med uppdragsgivaren. Planering och uppföljning sker via GANTT-scheman där även arbetspaketen som ingår i projektet resursplaneras.

I uppdragen leds arbetet av våra projektledningskonsulter och projektmedarbetarna coachas för att maximera förutsättningar att göra ett bra arbete. Rapporteringen av projektstatus till beställare och andra projektintressenter är tydlig och vi arbetar kontinuerligt med monitorering, uppföljning och riskhantering inom projektet.

Våra medarbetare har verifierad praktisk erfarenhet av lyckade projektleveranser.

På Helenius sker en kontinuerlig kompetensutveckling inom hela projekthanterings- och ledarskapsområdet. Erfarenheter återförs från kunduppdragen och konsultutvärderingar ligger till grund för ständiga förbättringar. Medarbetarna är även aktiva i olika forum som verkar för effektivare projekthantering – något som ytterligare utvecklar vår verksamhet.

Alla medarbetare inom området är certifierade eller på väg att bli certifierade projektledare enligt PMI eller IPMA.

Projekteringsledning – konsten att omvandla verksamhetskrav till genomförbara handlingar

Rollen projekteringsledare är komplex och kräver utöver hög projektledningskompetens även gedigen kunskap och förståelse för bygg- och installationsprocessens olika faser och skeden samt leverablerna i dessa. Detta för att kunna medverka i planeringen i ett projekts tidiga koncept och förstudiefas och sedan leda och samordna t.ex. ett byggprojekts projektörer fram till överlämning till beställaren.

Arkitekt och teknikprojektörer från respektive disciplin el, vvs samt konstruktören skall normalt samordnas för att utarbeta byggnadskonstruktionen och installationerna för att optimera handlingsleveranser för upphandlingar och produktion under projektets olika faser.

God kunskap krävs även i entreprenad- och upphandlingsformer. Vi har gedigen erfarenhet av ett bygg- och installationsprojekts behov i alla faser och skeden inkl. bygglovshantering och myndighetskontakter.

Installations- och projektsamordning

Helenius arbetar med installations- och projektsamordning åt både kommersiella och offentliga beställare. Projekten, som rör både ny- och ombyggnad, spänner över ett brett område, som till exempel bostadsprojekt, kontorshus samt utbildnings- och forskningslokaler.

Skandionkliniken, Uppsala universitets nya administrativa byggnad (UADM) och en kylcentral vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala är några exempel där Helenius haft ansvar för installationssamordningen.

Skapar effektivare byggproduktion

I ett byggprojekt är mängder av konstruktioner och installationer beroende av varandra. I takt med att verksamheter blir mer installationstäta får installationskonsulten och installationssamordnaren en allt viktigare roll för att skapa en effektiv byggproduktion. I komplexa projekt är det inte ovanligt att 40–50 procent av den totala byggkostnaden utgörs av installationstekniska system.

Helenius installationssamordnare har en bred praktisk bakgrund från produktionen och har byggt upp nödvändig kompetens. Erfarenhet är en förutsättning för att lyckas i den typ av uppdrag vi arbetar med. Det handlar om att förstå och se möjligheter, men även identifiera svårigheter. Det handlar om att få rätt känsla och kunna arbeta skala 1:1.

Paketering för helhetsåtagande

Gruppen arbetar brett med planering och samordning av alla typer av installationer som till exempel el, VVS, styr- och övervakning, larm, process och inredning. Här ingår även koordinering med byggdelen. Genom att Helenius har kompetens inom installationssamordning uppstår nyttiga synergieffekter.

Vi har närhet till många projektörer och kan bidra med konkreta erfarenheter från projekten – vilket i slutänden kommer kunden till nytta genom ännu bättre byggbara lösningar. Även installationssamordnarna har nytta av att hämta in kunskap från andra hållet.

Projektsamordning Infraprojekt

På Helenius finns förutom installationssamordnare inom installationsteknik även stor erfarenhet inom infrastruktur- och järnvägsprojekt. I övrigt erbjuder vi tjänster som kontrollansvarig enligt PBL.

Extern processledning. Katalysatorn i det dagliga arbetet.

Utöver våra projektledningstjänster kan du få hjälp med en rad kvalificerade tjänster som hjälper dig att förbättra och utveckla din projekthantering. Ibland är det till exempel bra att ta in någon utifrån som kan fungera som en katalysator i det interna arbetet.

WBS – Workshops

Att definiera och dokumentera ett projekts omfattning är den enskilt viktigaste uppgiften under planeringsfasen i ett projekt.

Vi har verktygen, metoderna och erfarenheten för att stötta våra kunders projektorganisationer. En WBS tas fram i en eller flera workshops där vi modererar och dokumenterar resultatet.

Referenser: En rad olika WBS-workshops har genomförts tillsammans med Storstockholms Lokaltrafik, Stockholm Läns Landsting och Karolinska sjukhuset.

Tids- och resursplanering

Som ett resultat av WBS framtagning kan det vara naturligt att fortsätta med framtagning av tids- och resursplanering. Vi har stor kompetens inom flera av de vanligaste förekommande verktygen på marknaden. Vi hjälper våra kunder att skapa resurssatta tidsplaner samt att arbeta fram rutiner för rapportering och uppföljning av framdrift.

Referenser: Pfizer Health AB, Stockholm läns landsting och Karolinska sjukhuset.

Erfarenhetsåterföring

Att lära av sina erfarenheter och strukturerat sortera, analysera och dokumentera är naturligt för oss och vi har processer och metoder för att leda och moderera både små och stora seminarier för erfarenhetsåterförings med våra kunder.

Referenser: Erfarenhetsseminarium har genomförts med Kemwell, Forsmarks Kraftgrupp, Pfizer Health AB, Storstockholms Lokaltrafik och Statens Fastighetsverk.

Risk-management

Vi är utbildade i och arbetar med flera av de erkända riskanalysmodellerna så som FMEA, FTA, SWIFT, HAZOP, CSM-RA, MTO.

Vi leder risk workshops och genomför säkerhetsbesiktningar samt fungerar som tredjepartsgranskare.

Referenser: Stockholms Läns Landsting, Trafikveket, Skanska och Pfizer Health

Upphandling & förhandling

Helenius har stort kunnande runt upphandling av tjänster, entreprenader, utrustning och IT/automation system. Vi stöttar er egna inköpsfunktion med expertkompetens runt upphandling inom projekt. Vi kan och har erfarenhet av de flesta förekommande avtalen så som NLM, Orgalime, ABA99, AB, ABT.

Referenser: Vi har genomfört en rad upphandlingar tillsammans med Kemwell, Pfizer Health AB, Abbott Medical Optics och Thermofisher Scientific. Storstockholms Lokaltrafik väljer att samarbeta med Projektgruppen vid genomförande av bland annat uppstartsmöten, WBS nedbrytning samt erfarenhetsåterföring.

Nå nästa nivå som projektledare

Som intern projektledare ställs du ibland inför nya svåra utmaningar eller ska du ta steget in i en ny roll? Då kan en projektcoach vara nyckeln till framgång. Genom en egenutvecklad och skalbar modell skapar vi det bästa upplägget och samspelet mellan coach och adept. Vi har coachat många projektledare i sin utveckling.

Behov och upplägg kan se olika ut beroende förutsättningar som gäller för varje fall. I bland är det ett fullt mentorskap som är aktuellt och ibland kanske det enbart behövs en erfaren person med förmågan att coacha och stötta i ett visst projekt.

Så vänder du motgång till framgång

I bland går det inte som man tänkt sig och det kan vara svårt att se varför. Vi kan hjälpa dig med att identifiera, kartlägga och analysera orsakerna till varför projektet inte går så bra som du önskar.

En opartisk bedömning av dokumenterat erfarna och operativa projektledare kommer att kunna ge dig en beskrivning av läget med förslag till områden som behöver förbättras.

Analysen utförs enligt ”four eyes principle” där minst två av våra konsulter analyserar nuläget och föreslår förbättringsåtgärder. Allt för att du skall vara garanterad en så bred och täckande analys och ett så effektivt åtgärdsprogram som möjligt.

Helhetssyn i tio områden

För att få en helhetssyn belyser vi alla tio ämnesområden enligt SS-ISO 21500:2012 ”Vägledning för projektledning – begrepp och processer”.

 • Samordning
 • Intressenter
 • Omfattning
 • Resurser
 • Tid
 • Kostnad
 • Risk
 • Kvalitet
 • Upphandling
 • Kommunikation

Projektmodellen – kartan som visar vägen

Har du någon gång gått vilse i en skog eller åtminstone känt dig lite osäker på var du befinner dig? Kanske har du till och med upplevt en liknande känsla i ett projekt? Projektmodellen är projektets ”karta” och på den kan vi utläsa var vi befinner oss i projektet och visuellt kommunicera till projektteamet hur långt det är kvar till målet.

Vi har lång erfarenhet av utveckling och användning av styrmodeller för många olika typer av projekt och branscher. Olika projekttyper kräver anpassade modeller, framför allt i den ”gula delen” där process- och arbetsinstruktioner beskrivs för att tala ”PROPS-språk”. Den ”blå delen”, som hanterar projektledningsinstruktionerna, är ofta mer generisk liksom den ”röda delen” projektstyrning där grindbeslut hanteras vid fas- och skedesövergångar.

Våra projektledningskonsulter har stor vana att snabbt anpassa sig till våra kunders styrmodeller, men vi kan också använda oss av våra egna bransch- eller typanpassade modeller. Olika projekttyper har speciella behov av fasindelning och definition av leverabler och hos oss får du tillgång till styrmodeller för projekt inom områden som bygg, anläggning, processutrustning, produktutveckling, mjukvara och infrastrukturprojekt,

En projektmodell skapar struktur, ger ett fokus på affärsmässigheten och fastställer ett gemensamt språk och tydliggör roller och processer. En bra projektmodell ger dessutom stöd för styrningen av hela organisationens projektportfölj.

PROPS/XLPM, PPS, PRINCE2 (projektledningsmetod), PEJL är några av de styrmodeller våra projektledningskonsulter har erfarenhet av. Vi arbetar med både traditionella och agila utvecklingsmodeller typ RUP och Scrum.

VETA MER

Kontakta oss gärna

Göran Karlsson, affärsområdeschef
08-625 22 09
073-654 38 11
goran.karlsson@helenius.se

REFERENSER
Detalj från Chopin Karolinska Huddinge
Göran Karlsson, Helenius
VHC fasad
Skandionkliniken