ENERGIEFFEKTIVISERING

Ett mer hållbart erbjudande

Det finns en stor och outnyttjad potential i att energieffektivisera landets befintliga fastighetsbestånd i resan mot ett fossilfritt Sverige. Som ett led i detta stärker Helenius och Rejlers nu erbjudandet inom Hållbara Byggnader med särskilt fokus på ombyggnation och hela byggnadens livscykel.

Bygg- och fastighetssektorn står för cirka en tredjedel av Sveriges energianvändning och en dryg femtedel av landets utsläpp av växthusgaser enligt Boverket.

Energieffektivisering är en viktig del av energiomställningen och för att klara den höga takten på elektrifiering. Det i kombination med högre elpriser och materialbrist gör att det är läge att tänka nytt kring utformning av byggnader och dess energisystem framöver.

Befintligt bestånd nyckeln till lägre CO2-utsläpp

Dagens krav på bland energianvändning och certifieringar i kombination med kompetensen hos våra installationskonsulter innebär att nya hus i princip alltid blir energieffektiva. När vi nu dessutom går mot en tid med minskat nybyggande är det läge att istället förflytta fokus till det befintliga beståndet. Det är här den stora potentialen till energieffektivisering finns. Något som jan minska utsläppen markant och därmed hjälpa branschen att nå sina högt uppsatta mål.

”Det gäller att skapa förståelse kring vad som behöver göras och varför, men även att få till ett team som samarbetar. Alla är ju beroende av varandra för att man ska kunna nå målen.”

VERONICA GALIMOVA, GRUPPCHEF ENERGI OCH MILJÖ.

Verktyg som hjälper dig att nå uppsatta mål

Vid årsskiftet trädde nya lagstiftningar i kraft, såväl på EU-nivå som nationell nivå, som berör hållbarhets- och energifrågor även i det befintliga fastighetsbeståndet.

– Visst, de nya regelverken är tuffa, men samtidigt visar de vägen till energieffektivare byggnader, bättre driftsnetto och på sikt även ökande fastighetsvärden, säger Veronica Galimova, gruppchef Energi och Miljö på Helenius.

Hos Helenius finns precis den kompetens som behövs för att möta både EU-taxonomins krav på energieffektivitet och även Boverkets krav på att minska klimatpåverkan vid ombyggnadsprojekt. Några av verktygen för det befintliga beståndet är till exempel certifiering enligt BREEAM In-Use och Miljöbyggnad i Drift.

– Genom att se den nya verkligheten som ett stöd istället för en kravapparat, erbjuder vi vägledning för att optimera och skapa hållbara ombyggnadsprojekt.

För att möta framtidens utmaningar krävs det ett lagarbete, där specialister med olika kompetenser samarbetar mer med varandra. Energi- och hållbarhetsfrågor har ofta hanterats skiljt från varandra.

– Vi har stor erfarenhet av att jobba med olika discipliner. I kombination med vår långa erfarenhet av att driva stora energiprojekt, kan vi visa vägen och ge expertråd under projektets alla faser, avslutar Veronica Galimova.

I Helenius och Rejlers erbjudande Hållbara Byggnader ingår bland annat tjänster som miljö- och energisamordning, materialinventering, miljöcertifiering, energi- och klimatberäkningar, energikartläggning, genomförande av energiprojekt, energioptimering, lokal energiproduktion och strategiska tjänster.

Läs mer om Helenius tjänster

VERONICA GALIMOVA, GRUPPCHEF ENERGI OCH MILJÖ.

”Genom att se den nya verkligheten som ett stöd istället för en kravapparat, erbjuder vi vägledning för att optimera och skapa hållbara ombyggnadsprojekt.”