CAMPUS ALBANO

Den nya förebilden för hållbar stadsdesign

Med värdeorden levande, läkande och lärande skapas ett nytt socio-ekologiskt campus vid Albano. Projektet befäster Stockholm som landets största universitetsstad och som ledare inom vetenskap, utbildning och forskning.

I november 2015 togs första spadtaget för campus Albano. Här byggs det som ska bli centrum för ett sammanhängande universitetsområde – från Stockholms universitet inorr, via KTH över till Hagastaden med Karolinska Institutet i väst. I Albano skapas utbildningsmiljöer för 15 000 studenter och forskare. Samtidigt förbättras bostadssituationen när 1 000 nya lägenheter byggs och integreras i området.

Läge i behov av något nytt

Läget är perfekt. Tio minuter med cykel från centrala Stockholm och i randen av Nationalstadsparken. Området är väl synligt och tillgängligt, men har tidigare inte utnyttjats till sin fulla potential.

Stefan Sommarström är projektchef på Akademiska Hus med övergripande ansvar för utbildningslokaler, infrastruktur och parker. Tillsammans med Svenska Bostäder är Akademiska Hus en av de två byggherrarna i projektet.

– Tidigare låg ett gammalt industriområde här. Med campus Albano kommer vi att läka det sår som området utgjort i Nationalstadsparken, säger han.

På campuset kommer studenter och forskare både bo och verka. Tack vare restauranger, kaféer och annan kommersiell service skapar man en levande stadsdel även kvällar och helger.

– Just det levande har varit viktigt i utvecklingen av projektet, berättar Stefan Sommarström. Vi arbetar med värdeorden levande, läkande och lärande. Levande innebär rörelse även efter kontorstid. Projektet ska läka Nationalstadsparken och de fysiska kopplingarna mellan KTH och SU. Lärandet står för akademins roll genom forskning och utbildning, även i den hållbara utvecklingen.

Förebild för hållbar stadsdesign

Campus Albano ska samverka med och förstärka de miljövärden som finns i staden och i Nationalstadsparken. Det är en övergripande målsättning. Därför har forskare vid Stockholm Resilience Centre och KTH Arkitekturskolan medverkat i planarbetet.

Camous Albano

– Campus Albano ska bli en förebild inom hållbart stadsbyggande. Och det är långsiktiga miljöhänsyn som styr projektutvecklingen. Det handlar om allt från materialval till utformning av cykelstråk och lärandemiljöer, säger Stefan Sommarström.

Biltrafik reduceras till leveranser och service. Istället satsar man på gång- och cykelstråk. En stor satsning görs även på parker och funktionella utemiljöer.

– Det finns intressant forskning på lärande miljöer utomhus som visar på positiva kopplingar till studieresultat. Därför kommer utemiljöerna bli multifunktionella och erbjuda plats även för studier.

Social-ekologisk resiliens

Hela projektet är inriktat på social-ekologisk resiliens. Resiliens är kapaciteten hos ett system, vare sig det är en skog, en stad eller en ekonomi, att hantera förändringar, återhämta sig från påfrestningar och fortsätta att utvecklas. Resilienstänkande bygger på att människor och natur är så starkt kopplade att de bör uppfattas som ett helt sammanvävt social-ekologiskt system.

Gröna tak och terrasser för minskade dagvattenmängder är exempel på lösningar, som utöver de ekologiska och funktionella fördelarna även bidrar till trivsammare miljöer.

– De gröna taken och terrasserna blir en viktig del i hur området upplevs. Sett från Brunnsviken får Nationalstadsparken en värdig början. Dagvattnet renas biologiskt och rinner i en bäck genom området. Det är många detaljer som kommer att lyfta hela området – både ur ekologiskt perspektiv och sett till människors krav, säger Stefan Sommarström.

Samverkan i ett sammanhängande byggprojekt

Det finns några nyckelaktörer i projektet. Byggherrarna förstås, men i samverkansprojektet ingår även hyresgästerna KTH och Stockholms universitet, planägaren Stockholms stad och Trafikverket. Det borgar för ett sammanhängande byggprojekt. Svenska Bostäder och Akademiska Hus har valt ett gemensamt platskontor för att samarbetet ska ske på ett vardagligt och enkelt sätt.

– Samverkan sker på olika nivåer i organisationen och omfattar allt från risker och logistik till utförande. Genom att vi sitter tillsammans får vi ett naturligt samarbete. Ett extra plus är att vi har en riktigt bra sammanhållning och att det är ett härligt gäng, säger Stefan Sommarström.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline. Foto: Mikael Ullén. Illustration: Akademiska Hus

Byggstart: 2015

Hyresgäster: Stockholms universitet och KTH

Undervisnings och forskningslokaler: BTA 100 000 m²

Första inflyttning: 2020

Student- och gästforskarbostäder: (1 000 st): BTA 50 000 m²

Arkitekter: BSK Arkitekter, Christensen & Co Arkitekter, Cedervall Arkitekter, Niv. landskapsarkitekter.

Stefan Windefalk

Stefan Sommarström, projektchef på Akademiska Hus

”Vi arbetar med värdeorden levande, läkande och lärande. Levande innebär rörelse även efter kontorstid.”

Campus Albano ingår som ett av pilotprojekten i Citylab Action – ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling som organiseras av Sweden Green Building Council. Citylab Action kommer på sikt att ge möjlighet till en certifiering för hållbar
stadsutveckling.
– Campus Albano finns med som ett av tolv stadsutvecklingsprojekt. Vi
medverkar bland annat med att beta-testa pilotversionen och de parametrar som ska finnas som underlag för den kommande certifieringen, berättar Stefan Sommarström.