Storstockholms Lokaltrafik väljer att samarbeta med Projektgruppen vid genomförande av bland annat uppstartsmöten, WBS nedbrytning samt erfarenhetsåterföring.

Extern processledning. Katalysatorn i det dagliga arbetet.

Utöver våra projektledningstjänster kan du få hjälp med en rad kvalificerade tjänster som hjälper dig att förbättra och utveckla din projekthantering. Ibland är det till exempel bra att ta in någon utifrån som kan fungera som en katalysator i det interna arbetet.

WBS – Workshops

Att definiera och dokumentera ett projekts omfattning är den enskilt viktigaste uppgiften under planeringsfasen i ett projekt.

Vi har verktygen, metoderna och erfarenheten för att stötta våra kunders projektorganisationer. En WBS tas fram i en eller flera workshops där vi modererar och dokumenterar resultatet.

Referenser: En rad olika WBS-workshops har genomförts tillsammans med Storstockholms Lokaltrafik, Stockholm Läns Landsting och Karolinska sjukhuset.

Tids- och resursplanering

Som ett resultat av WBS framtagning kan det vara naturligt att fortsätta med framtagning av tids- och resursplanering. Vi har stor kompetens inom flera av de vanligaste förekommande verktygen på marknaden. Vi hjälper våra kunder att skapa resurssatta tidsplaner samt att arbeta fram rutiner för rapportering och uppföljning av framdrift.

Referenser: Pfizer Health AB, Stockholm läns landsting och Karolinska sjukhuset.

Erfarenhetsåterföring

Att lära av sina erfarenheter och strukturerat sortera, analysera och dokumentera är naturligt för oss och vi har processer och metoder för att leda och moderera både små och stora seminarier för erfarenhetsåterförings med våra kunder.

Referenser: Erfarenhetsseminarium har genomförts med Kemwell, Forsmarks Kraftgrupp, Pfizer Health AB, Storstockholms Lokaltrafik och Statens Fastighetsverk.

Risk-management

Vi är utbildade i och arbetar med flera av de erkända riskanalysmodellerna så som FMEA, FTA, SWIFT, HAZOP, CSM-RA, MTO.

Vi leder risk workshops och genomför säkerhetsbesiktningar samt fungerar som tredjepartsgranskare.

Referenser: Stockholms Läns Landsting, Trafikveket, Skanska och Pfizer Health

Upphandling & förhandling

Helenius har stort kunnande runt upphandling av tjänster, entreprenader, utrustning och IT/automation system. Vi stöttar er egna inköpsfunktion med expertkompetens runt upphandling inom projekt. Vi kan och har erfarenhet av de flesta förekommande avtalen så som NLM, Orgalime, ABA99, AB, ABT.

Referenser: Vi har genomfört en rad upphandlingar tillsammans med Kemwell, Pfizer Health AB, Abbott Medical Optics och Thermofisher Scientific.