Kvalitet

Vi väljer goda energieffektiva systemlösningar, håller hög servicegrad för kunderna, kompetensutvecklar medarbetarna, förebygger fel och brister och styr våra processer mot uppsatta mål. Därigenom kan vi leverera kvalitativa tjänster och förebygga negativ miljöpåverkan ur energisynpunkt, vilket skapar långsiktiga relationer med såväl kunder som leverantörer. Vi följer aktivt utvecklingen inom vår bransch, för att kunna upprätthålla vår goda kvalitet och spetskompetens.

Miljö

Vi bedriver utifrån lagar, föreskrifter och affärsplan ett aktivt och systematiskt arbete för att infria samhällets och kundernas krav och förväntningar på effektiva, funktionella, robusta system, minskad miljöbelastning där energi är den största miljöpåverkande faktorn vi kan påverka genom olika systemlösningar och god arbetsmiljö. Vi strävar kontinuerligt efter att minska vår miljöpåverkan, såväl hos våra kunder, vår kontorsmiljö och vid våra resor. Vi uppmuntrar våra anställda att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet, och höjer medvetandet kring miljöfrågor genom bland annat utbildningar. Vi köper enbart in miljöbilar som företagsbilar, och strävar efter att en så stor del som möjligt av våra tjänstebilar ska vara miljöklassade.

Genom vårt miljöarbete vill vi främja ett hållbart samhälle, och att driva en verksamhet som är hållbar miljömässigt och socialt.

Arbetsmiljö

Vi verkar för att våra medarbetare inte ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa genom att eliminera faror och minska våra arbetsmiljörisker. Vi vill påverka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön positivt och ser till att medarbetare trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer.

Vi ska minst motsvara den arbetsmiljölagstiftning och bindande krav som vi omfattas av. Vi ska arbeta mot att ständigt förbättra vår arbetsmiljö genom att samråda och medverka tillsammans med medarbetarna. En god arbetsmiljö är allas ansvar.

Vid accepter ingen form av mobbning eller trakasserier. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.