Sju tips för lyckade BIM-projekt
• Lägg fast en strategi som svarar på varför, hur och målsättningarna med projektet.
•Ta även med förvaltning i ett tidigt skede
•Involvera produktionen
•Se till att alla förstår och följer BIM-manualen
•Skapa en organisation som fungerar
•Se till att beställaren ligger i fas
•Utnyttja möjligheterna att ligga steget före.

2018-12-19

BIM-projekt med fler möjligheter.

Helenius BIM-resa började redan i slutet av 1990-talet med projektering i 3D. Då var Helenius en pionjärerna. Vartefter fler discipliner började projektera i 3D blev fördelarna allt mer uppenbara. Kollisioner kunde undvikas, produktionsplaneringen underlättades och möjligheterna till visualisering gjorde att även lekmannen kunde se och förstå.

Utvecklingen har accelererat och med dagens BIM är vi mitt i ett paradigmskifte med nya möjligheter för projektering, byggproduktion och inte minst förvaltning. Helenius har fortfarande rollen som pionjär och har arbetat fullt ut med BIM i några av landets mest komplexa projekt som till exempel Biomedicum i Solna och Segerstedshuset i Uppsala.

Mer fokus i tidiga skeden
Björn Mejerwall arbetar med BIM-strategi och BIM-samordning på Helenius och han lyfter fram de tidiga skedena som ett kritiskt moment i BIM-tillämpningar.

– Med BIM skapas inte bara nya möjligheter utan även sättet att arbeta förändras Redan tidigt i projekten behövs en strategi som ger svar på frågor kring syfte och målsättningarna med BIM i det aktuella projektet. Även kravställningen blir viktigare och förvaltningsskedet behöver upp på bordet tidigt. Dessutom behöver organisationsformen anpassas för att matcha de nya arbetssätten, berättar Björn Mejerwall.

Björn Mejerwall, BIM-strateg på Helenius.

När BIM-projektet startas upp på rätt sätt ökar möjligheten att ligga steget före och lösa problem innan de uppstår.
– På Helenius arbetar vi med BIM i både små och stora projekt, men det är framför allt i komplexa och installationstäta projekt som de stora vinsterna uppnås, konstaterar Björn Mejerwall.

Samordna och följ manualen
Att alla följer och förstår den manual som finns i ett BIM-projekt är en viktig del av BIM-samordnarens arbete. Det arbetet utförs både i Helenius interna arbete och när man ansvarar för BIM-samordning i externa projekt. Det handlar till exempel om att ha mötesformer som säkerställer att alla ligger i fas och att organisationen fungerar som det är tänkt.

För mer information om Helenius BIM-tjänster. Klicka här.