Jonas Ringström, installationssamordnare och Tommy Stjernfeldt, projektledare på Akademiska Hus på plats i i det provhus som byggts för att kunna testa installationer innan inflyttning.

Här byggs Sveriges medicinska framtid

Biomedicum är med sina 81 000 m2 Akademiska Hus enskilt största projekt någonsin. I det högspecialiserade laboratoriet kommer hyresgästen Karolinska Institutet samla merparten av sin experimentella forskning från skilda vetenskapliga discipliner. Huset kommer att skapa nya möjligheter till forskning över gränserna och till kostnadseffektiva lösningar i och med att det blir enklare att dela på dyrbar utrustning och gemensamma funktioner.

Sju meter under grundvattennivån

Biomedicum består av fyra huskroppar byggda runt en åtta våningar hög ljusgård med måtten 25×27 ­meter, som sett till volymen faktiskt blir en av ­Sveriges största ljusgårdar. Det är med andra ord ett stort hus med mycket funktion som ska rymmas på en begränsad yta. Det för med sig ett antal utmaningar.

– Huset är byggt i suterräng med sin lägsta punkt ligger sju meter under grundvattennivån. Det här är ­något som inneburit speciella krav på grundläggningen, konstaterar Tommy Stjernfeldt, som är projektledare på Akademiska Hus.

Dispens gav sänkta CO2-utsläpp

Det är stora mängder berg och jord som tagits om hand och transportlogistiken har inte varit alldeles enkel. Närmare bestämt drygt 80 000 m3 berg har sprängts och 30 000 m3 jord schaktats bort i mark­entreprenaden som inledde bygget i maj 2013. Det motsvarar ungefär 13 000 lastbilstransporter i en ­relativt central del av Stockholm.

En bergkrossanläggning placerades i Albano-området, ett par kilometer från arbetsplatsen i Solna. Ett inledande problem var att Stockholms stad tidigare sänkt bärighetsklasserna på flera av stadens gator för att minska antalet tunga transporter i staden. Det var ett feltänk och en missriktad miljöambition, menar Tommy Stjernfeldt.

– Vi ville ju snarare köra med så få lastbilar som möjligt, det vill säga så mycket last som det bara går på varje lastbild. Efter några turer fick vi faktiskt kommunen att förstå detta och fick dispens att köra enligt den högsta bärighetsklassen.

Resultatet blev att Akademiska Hus fick ner antalet transporter och kunde sänka CO2-utsläppen markant – från 600 ton till 100 ton.

Travéer styr hela projektet

Biomedicum är i många stycken ett stort och omfattande projekt där mycket av husets utformning styrs av hur forskningsdelarna utformas.

På varje våning finns fyra labbkvarter. Varje kvarter är i sin tur indelat i travéer där forskarna utför sina experiment. Här finns till exempel dragskåp, olika gaser och arbetsbänkar. Och så förstås forskarna med sin egen utrustning.

– Utrymmet och bredden i varje travé kommer att påverka hela huset. Varje decimeters extra bredd extra gör hela 3 % på byggvolymen. Forskarna sitter ofta rygg mot rygg och behöver tillräcklig bredd för att undvika att sitta ”huggorm” i zick-zack-formation, kunna passera varandra och uppleva att de har en bra arbetsmiljö. Utformningen blir med andra ord avgörande och styrande för hela huset, säger Tommy Stjernfeldt

Byggs nu för att vara modernt 2018

Utvecklingen inom medicinsk och experimentell forskning går snabbt framåt med nya metoder och utvecklad teknik. För att både hus och labbmiljöer ska vara up-to-date när forskarna flyttar in i Biomedicum 2018 görs hyresgästanpassningarna i ett så sent skede som möjligt. Därför byggs ett generellt utformat bashus med alla installationer och funktionalitet utom just hyresgästspecifika delar som till exempel labbinredning.

I topp bland landets projekt

När Biomedicum är färdigt kommer drygt 10 000 personer att ha varit sysselsatta i olika roller under byggprocessen. Att samarbetet fungerar mellan alla inblandade är A och O. Därför är det naturligt att projektet drivs som en samverkansentreprenad. Akademiska Hus gör kontinuerliga byggprocessmätningar för att mäta stämningen i projektet, med fokus på mjukare värden.

– Alla i projektet svarar på enkäter regelbundet. Resultatet jämförs med best practise och andra byggprojekt i landet. På de flesta delar ligger vi över best practise och totalt tillhör vi de 25 procent bästa projekten i landet, säger Tommy Stjernfeldt utan att dölja sin stolthet.

Biomedicum är ett projekt som berör och 98 % av medarbetarna säger i mätningarna att de känner stolthet över projektet. Teamkänslan hjälper till i det intensiva skede där projektet nu befinner sig.

– Just nu ska alla bygghandlingar fram och vi har 4 800 handlingar att jobba med, berättar Tommy Stjernfeldt. Jag upplever att alla känner att det är allvar. Samtidigt är det kontroll. Vi lade fast tidplanen 2011. Nu tre år senare ligger vi fortfarande exakt i fas med den ursprungliga tidplanen. Vi kommer att ge hyresgästen en toppmodern anläggning och ett hus där Sveriges medicinska framtid kommer byggas.

Text: Jörgen Däckfors, Brandline. Foto: Mikael Ullén