Sollentuna kommun. Pedagogiska rapporter om förnyelsebar energi. 

Miljö- och klimatfrågan står högt upp på dagordningen i många kommuner och frågan om hållbara energilösningar är därför naturlig i till exempel ny- och ombyggnadsprojekt.

Sollentuna är ett exempel på en kommun med en ­tydlig vision om ett långsiktigt hållbart samhälle. 2010 tog man fram en klimatstrategi med syfte att skapa en ­systematik för kommunens klimatarbete. I fördjupningen till denna strategi går kommunen in på att effektivisera energi­försörjningen och ställa om till förnyelsebara energikällor.

Man har idag börjat omsätta visionen i ett antal olika aktiviteter och strategier där förutsättningarna för lokal produktion av förnyelsebar energi och energi­effektiviserande åtgärder alltid ska utredas i kommunala byggprojekt.

En arbetsgrupp bestående av Helenius som VVS-konsult, Tyréns som elkonsult, projektledning från Knut Jönsson byggadministration och beställaren från Sollentuna kommun har tagit fram två rapporter: en övergripande rapport om övergripande förutsättningar för användning av solenergi i kommunen och en mer fördjupande studie där man går igenom förutsättningarna för förnyelsebar ­energi för ombyggnaden av Norrvikens IP. Rapporterna har vuxit fram genom en mötesserie där energibe­räkningar och olika systemlösningar diskuterats.

Förståelse för resultaten

Rapporternas ­resultat har haft en bred målgrupp och de ska förstås av olika ­typer av beslutsfattare – från medarbetare på kommunen till nämnder och politiker. Därför har rapporterna även gjorts i en pedagogisk populär­version som åskådliggör ibland komplicerade tekniska data och fakta.