BREEAM

Ett verktyg i ditt byggande.

BREEAM är världens mest spridda miljöbedömningsmetod med 115000 certifierade och 700 000 registrerade byggnader. Genom att se på metoden som ett stöd istället för en kravapparat, får du vägledning för att optimera och skapa hållbara projekt.

BREEAM-SE är det mest heltäckande miljöcertifieringssystemet på den svenska marknaden. Bedömningar görs i byggprojektets alla skeden. Systemet sätter standard för bästa praxis inom hållbart byggande och utgår från internationellt erkänd metodik – med en unik möjlighet till jämförelser med andra byggnaders miljöprestanda.

Verktyg för att bygga bättre hus

BREEAM-SE är anpassat till svenska byggregler, men kraven är tuffare och mer långtgående än det svenska regelverket. Faktum är att det inte är lagstiftningen, utan miljösystemen som driver utvecklingen genom den press som sätts på tillverkare, projektörer och byggherrar. Marit Wiksell på Helenius är BREEAM-SE Assessor och BREEAM In-Use Assessor. Det är hennes uppgift att bland annat granska att kraven är uppfyllda inför certifieringen.

– Visst ställs det hårda krav, men jag skulle hellre beskriva BREEAM som ett verktyg och stöd som gör det möjligt att bygga bättre hus, effektivisera byggprocessen och skapa säkrare miljöer för både entreprenörer och hyresgäster.

Som assessor har Marit Wiksell en oberoende ställning. Därmed faller det sig naturligt att assessorn inte får ge råd i själva projekten. Som stöd finns istället funktionen BREEAM Advisory Professional (AP), som har en mer aktiv och rådgivande roll i projekten.

Viktiga beslut i tidigt skede

BREEAM-processen börjar redan i programskedet då certifieringsmålen fastställs. Men det är i systemhandlingen som projektet designas tekniskt och organisatoriskt. Byggnadens placering, fönsterstorlek och val av energilösning är några exempel på avgörande beslut som har betydelse för den slutliga poängen.

Processen inleds ofta med en förstudie för att bland annat bedöma lämplig certifieringsnivå och se hur långt det är realistiskt att nå. I det här skedet är det rekommenderat att koppla in sin AP.

Hos Helenius är det Veronica Galimova som är BREEAM-AP.

– Mitt arbete handlar om att visa vägen, hjälpa till och ge expertråd i projekteringsgruppen. Som AP har man förstås kunskap om indikatorerna i BREEAM, men med min bakgrund som miljö- och energikonsult och VVS-projektör har jag även förståelse för processen och tekniska konsekvenser av olika typer av beslut.

Lagarbete som utmanar gamla tänkesätt

Certifieringen är ett lagarbete där olika discipliner behöver samarbeta mer än tidigare. Arkitekten får nya kreativa utmaningar, till exempel när arbetsmiljökravet på dagsljus ska uppfyllas samtidigt som energi- och klimatberäkningarna visar att fönsterytan behöver minskas.

Även om BREEAM funnits under lång tid utmanas vanans makt, traditionella lösningar och arbetssätt.

“Det gäller att skapa förståelse kring vad som behöver göras och varför, men även att få till ett team som samarbetar. Alla är ju beroende av varandra för att man ska kunna nå målen, menar Veronica Galimova.”

BREEAM In-Use

I nybyggnadsprojekt är någon form av miljöcertifiering en självklarhet idag. Men även inom det befintliga beståndet finns möjligheter till en BREEAM-certifiering.

– När vi går mot en tid med minskat nybyggande så förflyttas fokus till det befintliga beståndet. Här kan man få stor nytta av en BREEAM In-Use-certifiering. Och som fastighetsägare ges fina möjligheter till en statusbedömning och få klarhet i vilka åtgärder som ger effektivast resultat, berättar Marit Wiksell.

Helenius har medverkat i flera BREEAM-projekt, bland annat i teleoperatörerna Tres och Telenors nya huvudkontor.

Helenius har även deltagit i flera projekt åt Fabege som miljöcertifierar alla sina fastigheter och projekt enligt BREEAM-SE och BREEAM In-Use. Helenius har roller som BREEAM-SE Accessor och Advisory Professional och håller projektering enligt BREEAM-SE i Kungsgatuhuset-projektet, en nyproduktion på ca 14 000 m² åt Diakonistiftelsen Samariterhemmet i Uppsala

Hos Helenius finns certifierad kompetens som täcker in alla delar i processen inom bland annat Miljöbyggnad, BREEAM-SE och BREEAM In-Use. Helenius erbjuder även tjänster inom LEED och Green Building.

Veronica Galimova på Helenius är energi- och miljökonsult, VVS-konstruktör/projektör och BREEAM-SE Advisory Professional.

Marit Wiksell

Marit Wiksell på Helenius är energi- och miljökonsult och assessor inom BREEAM-SE och BREEAM In-Use.